Общи условия

Общи условия

В случай на проблем или несъгласие

По закон имате право на (1) определено качество на услугата и (2) начини за отстраняване на проблемите, ако възникнат такива. Настоящите Общи условия не ограничават тези права, нито ви лишават от тях. Ако например сте потребител, си запазвате всички законови права, предоставяни на потребителите според приложимото право.

Гаранция

Предоставяме услугите си с уменията и грижата на добрия търговец. Ако не отговаряме на нивото на качество, описано в тази гаранция, приемате да ни уведомите и ние ще положим усилия да решим проблема заедно с вас.

Ограничения на отговорността

Единствените ангажименти, които поемаме за услугите си (включително съдържанието в тях, конкретните функции на услугите ни или тяхната надеждност, наличност или възможност да удовлетворят нуждите ви), са (1) описани в раздела Гаранция, (2) посочени в допълнителните Общи условия на ниво услуга или (3) предоставени съгласно приложимото законодателство. Не поемаме други ангажименти за услугите си.


Отговорност

За всички потребители

Тези Общи условия ограничават отговорността ни само в позволените от приложимите закони граници. По-конкретно, те не ограничават отговорността на bestretrocars.com при смърт, телесна повреда, измама, измамническо подвеждащо представяне, груба небрежност или умишлена злоупотреба.

Освен правата и отговорностите, описани в този раздел (В случай на проблем или несъгласие), bestretrocars.com няма да носи отговорност за други загуби, освен ако не са причинени от това, че сме нарушили настоящите Общи условия или допълнителните Общи условия на ниво услуга.

Само за бизнес потребители и организации

Ако сте бизнес потребител или организация, в степента, разрешена от приложимото законодателство:

bestretrocars.com няма да носи отговорност за следното:
загуба на печалби, приходи, бизнес възможности, репутация или очаквани доходи;
косвена или не непосредствена загуба;
наказателни вреди;

Ако законът ви освобождава от определени отговорности, включително обезщетяване, съгласно настоящите Общи условия тези отговорности не се отнасят за вас. емане на действие в случай на проблеми

Преди да предприемем долуописаното действие, ще ви предупредим в разумен срок, ще опишем причината за действието си и ще ви дадем възможност да отстраните проблема, освен ако нямаме достатъчно основания да смятаме, че това ще доведе до:

причиняване на вреда или ангажиране на отговорността на потребител, трета страна или bestretrocars.com;
нарушаване на закона или на разпореждане на правоприлагащ орган;
компрометиране на разследване;
компрометиране на работата, целостта или сигурността на услугите ни.

Премахване на съдържанието ви

Ако имаме основание да смятаме, че ваше съдържание (1) нарушава настоящите Общи условия, допълнителните Общи условия или правилата на ниво услуга, (2) нарушава приложимото законодателство или (3) може да навреди на потребителите ни, трети страни или bestretrocars.com, тогава си запазваме правото да свалим цялото съдържание или част от него в съответствие с приложимото законодателство. Примерите включват  неприемливо и / или неподходящо съдържание за bestretrocars.com, което улеснява, които нарушават права на интелектуална собственост.

Спиране или прекратяване на достъпа ви до услугите на bestretrocars.com

Запазваме си правото да спрем или прекратим достъпа ви до услугите или да изтрием профила ви в bestretrocars.com, ако се случи някое от следните неща:

значително или многократно нарушавате тези Общи условия, допълнителните Общи условия или правилата на ниво услуга
задължени сме да направим това, за да спазим законово изискване или съдебно разпореждане;
имаме основания да смятаме, че поведението ви причинява вреда или ангажира отговорността на потребител, трета страна или bestretrocars.com — например чрез злонамерена промяна, фишинг, тормоз, разпространение на спам, подвеждане на други хора или компилиране на съдържание, което не ви принадлежи.

Ако смятате, че профилът ви в bestretrocars.com е спрян или прекратен по погрешка, можете да обжалвате.

Разбира се, имате възможност да спрете да използвате услугите ни по всяко време. Ако направите това, ще се радваме да споделите каква е причината, за да можем да продължим да ги подобряваме.